Loading...
niezależny ekspert, firma ARDOR

Ludzie projektu

dr inż. Grzegorz Sztarbała

Rola w projekcie:
Program badań, analiza i wnioski z obserwacji. Opracowanie wytycznych do odwzorowania pożaru za pomocą symulacji CFD oraz warunków skutecznego zastosowania projektowanych systemów wentylacji pożarowej

Absolwent Wydział Inżynierii Środowiska, Politechniki Warszawskiej, o specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja. Obronił pracę dyplomową pt. „Wyznaczenie powierzchni czynnej klap dymowych przy wykorzystaniu metody numerycznej mechaniki płynów” opracowana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Bogdana Mizielińskiego.

W latach 2001 – 2013 pracownik w Zakładzie Badań Ogniowych Instytut Techniki Budowlanej, początkowo na stanowisku specjalisty inżynieryjno – technicznego, a następnie asystenta (2003-2013) i adiunkta (2013).

W 2012 roku w Instytucie Techniki Budowlanej uzyskał tytuł doktora nauk technicznych z wyróżnieniem w dziedzinie budownictwo za rozprawę doktorską „Oddziaływanie wiatru na przepływ powietrza w tunelu w warunkach pożaru”.

W ramach powierzonych mu obowiązku w Zakładzie Badań Ogniowych ITB prowadził i opracowywał programy badań ogniowych elementów systemów wentylacji pożarowej, wykonywał analizy numeryczne rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w różnego rodzaju obiektów budowlanych z wykorzystaniem metod numerycznej mechaniki płynów oraz symulacje procesu ewakuacji ludzi, prowadził próby z wykorzystaniem metodyki ciepłego dymu.

Od 2006 roku jest wykładowcą w podyplomowym studium Politechniki Warszawskiej – Systemy oddymiania budynków. Od roku 2010 do 2013 roku był kierownikiem kursu „Projektowanie systemów wentylacji pożarowej obiektów budowlanych”, prowadzonego w Instytucie Techniki Budowlanej.

W latach 2013 – 2015 zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, gdzie prowadził zajęcia dydaktyczne i wykłady dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego i stosowanych w nim metod obliczeniowych.

Od trzech lat jest pracownikiem firmy ARDOR, w której zajmuje się opracowywaniem koncepcji funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej, obliczeniami numerycznymi rozprzestrzeniania się dymu i ciepła, symulacji procesu ewakuacji ludzi oraz oceną skuteczności funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej z wykorzystaniem ciepłego dymu. Od stycznia 2013 roku przewodniczy grupie roboczej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN TC191/SC1/WG5 – Design and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation systems.

Ponadto jest ekspertem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym w ramach komitetów:

  • CEN TC191/SC1/WG2 – Natural smoke and heat exhaust ventilators;
  • CEN TC191/SC1/WG9 – Smoke control in covered vehicle parks, gdzie kieruje pracami grupy zadaniowej w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego TC191/SC1/WG9/TG1 – Computational Fluid Dynamics (CFD).